MySQL ile 5 Dakikada Replikasyon ve Docker Üzerinde Deneme Ortamının Oluşturulması

Share Button

MySQL veritabanınızın kopyalarını farklı sunuculara dağıtarak okuma işlemlerinden doğan yükü farklı makinelere dağıtabilirsiniz. Replikasyon denilen bu işlemin gerçekleştirildiği yapılarda, okuma işlemi slave denilen çok sayıdaki sunucudan gerçekleştirilebilirken, yazma işlemi yalnızca master denilen ana mysql sunucusuna gerçekleştirilmektedir.MySQL üzerinde replikasyon işlemini gerçekleştirmek son derece basittir. Aşağıdaki işlem basamaklarını gerçekleştirerek siz de varolan veritabanınızın kopyalarını oluşturarak okuma işlemini farklı makinelere dağıtabilirsiniz.

Halihazırdaki MySQL Sunucusunun Master MySQL Sunucusu Olarak Konfigüre Edilmesi

Hali hazırda çalışan MySQL sunucunuzu Master MySQL Server olarak atamak için;

* favori text editörünüz ile /etc/mysql/conf.d/repl.cnf dosyasını olşuturun.

$ sudo vim /etc/mysql/conf.d/repl.cnf

* Aşağıdaki içeriği oluşturduğunuz /etc/mysql/conf.d/repl.cnf dosyasına kayıt edin.

[mysqld]
bind-address	= 0.0.0.0
server-id		= 1
log-bin			= /var/log/mysql/mysql-bin.log

Şayet replikasyon işlemini yalnızca spesifik bir veritabanı için gerçekleştirmek isterseniz aşağıdaki satırı konfigürasyon dosyanıza ekleyebilirsiniz.

	binlog-do-db	= veritabaninizin_adi

* MySQL sunucunuzu yeniden başlatın.

Yukarıdaki konfigürasyonda belrittiğiniz bind-addresstanımı, MySQL sunucusunun hangi IP adresi üzerinden servis portunu dinleyeceğini, server-id tanımı, sunucunun kimliğini ifade eden 2^32 max değerine sahip sayısal değer; log-bin tanımı, master mysql sunucusunun değişiklikleri tutacağı log dosyasını ifade eder.

* MySQL sunucunuza root kullanıcısı ile oturum açın.

	$ mysql --user=root --password=root_kullanicisinin_parolasi

* Replika sunucuların (slave mysql sunucuları) Master MySQL sunucunuza bağlanacağı yeni bir kullanıcı oluşturarak replikasyon yetkisi verin.

mysql> CREATE USER 'repl'@'%' IDENTIFIED BY 'repl_kullanici_parolasi'; 
	  GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'%';

Replikasyon parolasını belirlerken parola uzunluğu ile ilgili güvenlik ilkesini göz önünde bulundurunuz. Aksi halde slave sunucular, master mysql sunucusuna oturum açarken bağlantı hatası alacaklardır.

* Master mysql veritabanınızı kilitleyerek yedek alma işlemi için hazırlık yapalım.

mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
SET GLOBAL read_only = ON;
EXIT

* Aşağıdaki komutu çalıştırarak master mysql sunucumuzdaki tüm veritabanlarının yedeğini alma işlemini başlatalım.

$ mysqldump --user=root --password=root_kullanicisinin_parolasi --lock-all-tables --all-databases > master_mysql.dump

* Oluşturduğumuz veritabanı yedeğini sıkıştırarak slave mysql sunucusu olarak belirlediğimiz sunucuya transfer edelim.

$ tar -czvf /tmp/master_mysql.dump.tar.gz master_mysql.dump
$ scp master_mysql.dump.tar.gz slave_server_ip:/tmp/.

* Kilidi kaldırmak için tekrar mysql konsoluna giriş yapın.

$ mysql --user=root --password=root_kullanicisinin_parolasi

* Aşağıdaki komutları çalıştırarak master mysql sunucusundaki kilidi kaldırın.

mysql> SET GLOBAL read_only = OFF;
UNLOCK TABLES;

* Artık MySQL sunucunumuz kullanıma hazır. Aşağıdaki komutu çalıştırarak master mysql sunucunuzun durumunu görüntüleyi.

mysql> SHOW MASTER STATUS;

Şayet herşey yolundaysa aşağıdaki benzeri bir komut çıktısı ile karşılaşmanız gerekir. Slave Mysql sunucularını kurarken buradaki log dosyasının adı ve pozisyonu gibi bilgilere ihtiyacınız olacaktır.

+------------------+----------+--------------+------------------+
| File       | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000001 |   107 |       |         |
+------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Slave MySQL Sunucusu Kurulumu

Yeni bir slave MySQL Server kurmak için;

* Aşağıdaki komutu kullanarak MySQL server kurulumunu gerçekleştirin.

$ sudo apt-get update; \
sudo apt-get install -y mysql-server

Master mysql sunucusundan kopyaladığımız veritabanı yedeğini, slave mysql sunucusuna yükleyelim.

$ cd /tmp
$ tar -zxvf master_mysql.dump.tar.gz 
$ mysql --user=root --password=root_kullanicisinin_parolasi < master_mysql.dump

* Favori text editörünüzle /etc/mysql/conf.d/repl.cnf isimli yeni bir dosya oluşturun.

$ sudo vim /etc/mysql/conf.d/repl.cnf

* Aşağıdaki içeriği /etc/mysql/conf.d/repl.cnf dosyasına kayıt edin.

[mysqld]
bind-address	= 0.0.0.0
server-id		= 2

Yukarıdaki içerik, master mysql sunucunuzdaki ile aynı amaca hizmet eder. server-id parametresi sunucuya spesifik olarak atandığı için ilk slave sunucumuzun sunucu kimliğini 2 olarak atadık.

* Master mysql sunucusu ile ilgili tanımlamaları yapmak üzere mysql konsolunu root kullanıcısı ile çalıştıralım.

	$ mysql --user=root --password=root_kullanicisinin_parolasi

Aşaığdaki komutu çalıştırarak slave sunucumuza, master mysql sunucusunun kim olduğunu gösterelim :)
Buradaki MASTER_LOG_FILE ve MASTER_LOG_POST parametrelerine atanacak değerler, master mysql sunucusunun kurulumu sırasında çalıştırdığınız SHOW MASTER STATUS; komutunun çıktısında yeralan değerler ile aynı olmalıdır.

mysql> CHANGE MASTER TO
MASTER_HOST='master_mysql_sunucusunun_ip_adresi',
MASTER_USER='repl',
MASTER_PASSWORD='repl_kullanicisinin_parolasi',
MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001',
MASTER_LOG_POS=107;

Artık hazır olduğumuza göre slave mysql sunucusunun master mysql sunucusuna bağlanmasını sağlayalım.

mysql> START SLAVE;

Aşağıdaki komutu çalıştırarak slave mysql sunucunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz.

mysql> SHOW SLAVE STATUS;

Şimdi gelin dilerseniz Docker Compose kullanarak Master/Slave veritabanı replikasyonunu kendi geliştirme ortamımızda deneyelim.

MySQL Replikasyonu İçin Docker Üzerinde Deneme Ortamının Oluşturulması

Öncelikle text editörünüzle docker-compose.yml isimli yeni bir dosya oluşturun.

$ vim docker-compose.yml

Şayet siz de benim gibi vim sever biriyseniz docker-compose un yaml parser ı kızmasın diye tab karakterlerini boşluğa dönüştürmeyi unutmayın.

:set expandtab

Aşağıdaki içeriği yaml dosyasına kayıt edin.

version: "2.0"
services:
  master_mysql:
    container_name: master_mysql
    image: mysql:5.5
    environment:
      - "MYSQL_ROOT_PASSWORD=benim_gizli_root_parlam"
    networks:
      my_network:
        aliases:
          - "masterdb.mynetwork.net"
        ipv4_address: 10.0.0.2
  slave_mysql1:
    container_name: slave_mysql_1
    image: mysql:5.5
    environment:
      - "MYSQL_ROOT_PASSWORD=benim_gizli_root_parlam"
    networks:
      my_network:
        aliases:
          - "slavedb1.mynetwork.net"
        ipv4_address: 10.0.0.3
networks:
  my_network:
    driver: bridge
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 10.0.0.0/24
         gateway: 10.0.0.1

Aşağıdaki komutu çalıştırarak ortamimizi ayaklandıralım. Komutu, oluşturduğunuz yaml dosyası ile aynı dizinde çalıştırdığınızdan emin olun.

$ docker-compose up -d

Buradaki -d parametresi, docker-compose un containerları arka planda çalıştırmasını sağlayacaktır.

Master mysql sunucusunu konfigüre etmeye başlamadan önce, kullandığımız docker imajı normal şartlarda sunucunuza kuracağınız bir mysql sunucusuna göre biraz daha minimal bir konfigürasyona sahip olduğu için mysql loglarının baırndırılacağı klöasörün yaratılması ve yetkielndirilmesi gibi bir iki ufak işlemi başlangıçta manual olarak gerçekleştireceğiz. Normal bir kurulumda bu tarz bir işlem yapmanıza pek gerek olmayacaktır.

$ docker exec master_mysql /bin/bash -c 'mkdir /var/log/mysql; chown mysql:mysql /var/log/mysql'

Hemen master mysql sunucusunun konfigüre edilmesi ile ilgili bölümde belirttiğimiz /etc/mysql/conf.d/repl.cnf dosyasını oluşturarak master_mysql konteynerinin içine kopyalayalım.

$ echo '[mysqld]
bind-address	= 0.0.0.0
server-id		= 1
log-bin			= /var/log/mysql/mysql-bin.log' > repl_master.cnf

Oluşturduğumuz dosyayı master_mysql konteynerine kopyalayalım.

$ docker cp repl_master.cnf master_mysql:/etc/mysql/conf.d/repl.cnf

Aynı şekilde slave mysql sunucumuz için de slave sunucusunun konfigüre edilmesi ile ilgili bölümde anlattığımız biçimde yeni bir konfigürasyon dosyası oluşturarak slave_mysql_1 konteynerinin içine kopyalayalım.

$ echo '[mysqld]
bind-address	= 0.0.0.0
server-id		= 2' > repl_slave.cnf

Oluşturduğumuz dosyayı slave_mysql_1 konteynerine kopyalayalım.

$ docker cp repl_slave.cnf slave_mysql_1:/etc/mysql/conf.d/repl.cnf

Artık konteynerlerimiz replikasyon işlemine hazır olduğuna göre her iki konteyneri de docker-compose marifetiyle yeniden başlatalım.

$ docker-compose restart

Aşağıdaki komutu çalıştırarak mysql konteynerlerinin ayakta olup olmadığını kontrol edin.

$ docker-compose ps

Şayet herşey yolunda ise aşağıdaki gibi bir çıktı ile karşılaşmanız gerekir.

  Name         Command       State  Ports
--------------------------------------------------------------
master_mysql  docker-entrypoint.sh mysqld  Up   3306/tcp
slave_mysql_1  docker-entrypoint.sh mysqld  Up   3306/tcp

Aşağıdaki komutu çalıştırarak slave sunucumuzun, master mysql sunucusuna bağlanacağı replikasyon kullanıcısını oluşturalım.

	
$ docker exec -i master_mysql mysql --user=root --password=benim_gizli_root_parlam <<< "CREATE USER 'repl'@'%' IDENTIFIED BY 'repl_password'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'%';"

Slave mysql sunucumuza master mysql sunucusu ile ilgili tanımlamaları gerçekleştirebilmek için master mysql sunucumuzun durum bilgisini görüntüleyelim.

$ docker exec master_mysql /bin/bash -c '/usr/local/mysql/bin/mysql --user=root --password=$MYSQL_ROOT_PASSWORD -e "show master status;"'

Çalıştırdığınız komut, aşağıdakine benzer bir çıktı üretmelidir.

File	Position	Binlog_Do_DB	Binlog_Ignore_DB
mysql-bin.000001	107

Yukarıda, ortam kurulumu sırasında oluşturduğumuz yml dosysından hatırlayacağınız üzere, master mysql sunucunumuzu 10.0.0.2, slave mysql sunucumuz 10.0.0.3 ip adresleriyle adreslemiştik. Bu doğrultuda aşağıdaki komutu çalıştırarak slave mysql sunucumuza, master mysql sunucusunun kim oldğu ile ilgili tanımlamaları gerçekleştirelim.

MYSQL_QUERY="CHANGE MASTER TO "\
"MASTER_HOST='10.0.0.2', "\
"MASTER_USER='repl', "\
"MASTER_PASSWORD='repl_password',"\
"MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001',"\
"MASTER_LOG_POS=107; "; \
docker exec -i slave_mysql_1 mysql --user=root --password=benim_gizli_root_parlam <<< $MYSQL_QUERY

Artık herşey hazır olduğuna göre slave sunucumuzun master mysql server ile iletişimini başlatalım.

$ docker exec slave_mysql_1 /bin/bash -c '/usr/local/mysql/bin/mysql --user=root --password=$MYSQL_ROOT_PASSWORD -e "START SLAVE;"'

Son olarak bir durum kontrolü yaparak slave sunucumuzun master mysql server ile iletişimi ile ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol edelim.

$ docker exec slave_mysql_1 /bin/bash -c '/usr/local/mysql/bin/mysql --user=root --password=$MYSQL_ROOT_PASSWORD -e "SHOW SLAVE STATUS;"'

Şayet herşey yolundaysa aşağıdaki çıktı ile karşılaşıyor olmalısınız.

Slave_IO_State	Master_Host	Master_User	Master_Port	Connect_Retry	Master_Log_File	Read_Master_Log_Pos	Relay_Log_File	Relay_Log_Pos	Relay_Master_Log_File	Slave_IO_Running	Slave_SQL_Running	Replicate_Do_DB	Replicate_Ignore_DB	Replicate_Do_Table	Replicate_Ignore_Table	Replicate_Wild_Do_Table	Replicate_Wild_Ignore_Table	Last_Errno	Last_Error	Skip_Counter	Exec_Master_Log_Pos	Relay_Log_Space	Until_Condition	Until_Log_File	Until_Log_Pos	Master_SSL_Allowed	Master_SSL_CA_File	Master_SSL_CA_Path	Master_SSL_Cert	Master_SSL_Cipher	Master_SSL_Key	Seconds_Behind_Master	Master_SSL_Verify_Server_Cert	Last_IO_Errno	Last_IO_Error	Last_SQL_Errno	Last_SQL_Error	Replicate_Ignore_Server_Ids	Master_Server_Id
Waiting for master to send event	10.0.0.2	repl	3306	60	mysql-bin.000001	329	405c4af91c66-relay-bin.000002	475	mysql-bin.000001	Yes	Yes							0		0	329	638	None		0	No						0	No	00			1

Hemen ufk bir deneme yaparak master mysql sunucusu üzerinde bir veritabanı yaratalım ve yarattığımız bu veritabanını slave mysql server üzerinde oluşup oluşmadığını görelim.

Aşağıdaki komutu çalıştrarak master mysql sunucusu üzerinde test_db isimli yeni bir veritabanı oluşturalım.

$ docker exec -i master_mysql mysql --user=root --password=benim_gizli_root_parlam <<< "CREATE DATABASE test_db;"

Oluşturduğumuz veritabanının slave sunucusunda da oluştuğunu görelim.

$ docker exec slave_mysql_1 /bin/bash -c '/usr/local/mysql/bin/mysql --user=root --password=$MYSQL_ROOT_PASSWORD -e "SHOW DATABASES;"'

Ta-daaaa....

Database
information_schema
mysql
performance_schema
test_db
Share Button

About İbrahim Gündüz

1983 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokul yıllarında cobol ve basic le olan tanışması, yazılıma olan ilgisini arttırdı 2005 yılında. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektronik bölümünden mezun olan Gündüz, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurumlarda yazılım geliştirici olarak görev almıştır. Mesleki ilgi alanları, ölçeklenebilir sistemler, uygulama entegrasyonları ve ödeme sistemleridir. Halen Markafoni back end geliştirici olarak çalışmaktadır.

2 Comments

 • admiral
  Mart 29, 2017 - 1:03 am | Permalink

  Selam,
  Bu durumda master sunucusunda oluşturduğumuz bir kullanıcı böylece slave sunucularında da oluşur mu? Bir de Read işlemleri için slave, CreateUpdateDelete işlemleri için hangi sunucunun devreye gireceğini mysql kendisimi manage eder?

 • admiral
  Mart 29, 2017 - 1:13 am | Permalink

  Slave sunucularımız Master sunucudaki verileri birebir kendisine kopyalayacaksa veritabanını neden dump edip yükledik? Master sunucu üzerinde birden yük oluşmaması için mi?

 • Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir